ПОЛИТИКА

НЗОК с подробности за проверката в болница "Лозенец"

НЗОК с подробности за проверката в болница "Лозенец"

На сайта на НЗОК е публикувана информация относно контролната дейност в болница "Лозец" по повод подаден сигнал . От информацията става ясно, че писмото, с което лечебното заведение само уведомя за "грешката" , както и възстановяването на сумата от нея, са от деня, в който започва проверката. От касата уведомяват, че са констатирани нарушения и е съставен протокол за неправомерно получени суми. Анкетирани са и пациенти, които потвърждават, че не лекувани по клинична пътека №20.1. 

От НЗОК уведомяват, че през април тази година е постъпил нов сигал от граждани и назначена нова проверка, изискана е цялата медицинска документация, НО, от болницата отговарят, че е предадена на прокуратурата без  приемно - предавателен протокол. 

"С писмо, подписано от Директора на лечебното заведение, е информиран проверяващият екип, че изисканата документация е предоставена на Прокуратурата на Република България без да е предоставен документ /писмо, приемно-предавателен протокол/, удостоверяващ предаването им."

От СРП е потвърдено, че медицинската документация е иззета от лечебното заведение във връзка с работата по предварителна проверка.

Към настоящия момент в хода на повторната проверка са констатирани нарушения и получени суми без правно основание, които ще бъдат отразени в Протокол от проверката и Протокол за неоснователно получени суми след приключването й.

Ето и целият текст публикуван от НЗОК: 

{module title="Подобни статии"}

"В изпълнение на заповед № РД–25–5/08.01.2021 г., и заповед РД-25-11/19.01.2021 г. на Управителя на НЗОК длъжностни лица, определени в тях, са извършили самостоятелна проверка на „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ЛОЗЕНЕЦ“ ЕАД - София с цел „контрол по изпълнение на договорите на лечебното заведение за оказване на болнична медицинска помощ в съответствие с НРД за медицинските дейности за 2020 – 2022 г. и получен сигнал, касаещ „фиктивно хоспитализирани пациенти“ в лечебното заведение през 2020 г., при която е констатирано следното:
В хода на проверката от лечебното заведение е предоставено писмо с изх. № 35/08.01.2021 г. на МБАЛ „Лозенец“ ЕАД и вх. № 22-2502-4/08.01.2021 г. на СЗОК, към което е приложено платежно нареждане №68495/08.01.2020 г. с получател – СЗОК за превод на сума в размер на 238 667.00 лв. за период 01.11.2020 - 30.11.2020 г.
В цитираното писмо от МБАЛ „Лозенец“ ЕАД е посочено, че във връзка с допуснати технически пропуски от страна на техен служител в отчета на СЗОК за м.ноември 2020 г., със заповед № 2 / 05.01.2021 г. на изпълнителния директор на МБАЛ “Лозенец“ ЕАД е назначена вътрешна комисия, която да провери технически коректното отчитане на дейността към СЗОК за м. ноември 2020 г.
В писмото си МБАЛ „Лозенец“ ЕАД излага, че техен служител е допуснал технически пропуск, в резултат на което лечебното заведение връща на СЗОК сумата в размер на 238 667 лв. /двеста тридесет и осем хиляди шестстотин шестдесет и осем лева/ за общо 65 бр. истории на заболяванията (ИЗ), които са отчетени от лечебното заведение и заплатени от СЗОК/НЗОК за съответния период.
"В хода на проверката са проверени общо 336 истории на заболяванията, съответно – октомври -61, ноември – 75 и декември – 220 по клинична пътека №20.1. Констатирани са нарушения в изпълнение на изискванията на диагностично-лечебния алгоритъм на пътеката при обслужването на пациентите.
При извършената проверка са констатирани получени суми без правно основание, които са отразени в Протокол за неоснователно получени суми общо за 38 истории на заболяванията.
В хода на проверката са проведени анкети със здравноосигурени лица. Анкетираните лица са положили подпис на анкетна карта, в която декларират, че не са били хоспитализирани по КП №20.1 в МБАЛ „Лозенец“ ЕАД през 2020 г. Във връзка с представените 5 броя анкети от здравноосигурени лица, отчетените и заплатени ИЗ попадат в хипотезата на отчетена, но неизвършена дейност.
Според изискванията на НРД за МД 2020-2022г. и във връзка със ЗЗО и Договор № 22-2502/28.02.2020г. между болницата и СЗОК, НЗОК следва да бъдат предприети действия за частично прекратяване на индивидуалния договор по клинична пътека №20.1.
В медицинската документация от истории на заболяването на лица, с които е проведена анкета, в която декларират, че не са били хоспитализирани по КП №20.1 в МБАЛ „Лозенец“ ЕАД през 2020 г. фигурират документи с положен подпис от съответния пациент. Установяването на верността на съдържанието на представените документи и автентичността на положените „за пациент“ подписи е извън законоустановените контролни правомощия на НЗОК. В тази връзка представените от същите лица писмени анкети, с цел изясняване на казуса, както и документацията от извършената проверка, са изпратени с писмо към Прокуратурата на РБ.
Протокол от извършената проверка и Протокол за неоснователно получени суми съгласно ЗЗО са връчени по реда на ДОПК лично на упълномощено да представлява лечебното заведение лице.
Впоследствие в СЗОК от МБАЛ „ЛОЗЕНЕЦ“ ЕАД са постъпили писмено възражение срещу Протокол за неоснователно получени суми и писмено становище по констатациите от Протокол за извършената проверка. Постъпилото писмено становище по Протокол с установените от проверката нарушения, както и предложението за частично прекратяване на договора с лечебното заведение, са изпратени, по реда на чл. 75 от ЗЗО, до Арбитражната комисия по медицински дейности, действаща към СЗОК, за разглеждане и решаване на спора.
След решение Арбитражната комисия по медицински дейности, с което приема за основателно становището на лечебното заведение в частта му, касаеща отчетената неизвършена дейност, от Управителя на НЗОК е издадена заповед за налагане на санкция „Финансова неустойка“ в общ размер от 9 500 лв. Същата касае констатирани нарушения и е връчена на ЛЗ, като не е обжалвана от ЛЗ по реда на Административно процесуалния кодекс в законоустановения 14-дневен срок. Относно предложението за частично прекратяване на договора поради решението на Арбитражната комисия не е пристъпено към частичното прекратяване на индивидуалния договор на МБАЛ „ЛОЗЕНЕЦ“ ЕАД по клинична пътека №20.1.
След постъпило писмено възражение срещу Протокол за неоснователно получени суми, което е отхвърлено от управителя на НЗОК е издадена Писмена покана за неоснователно получени суми в размер на 135 856. 60 лв. Писмената покана е връчена на „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ЛОЗЕНЕЦ“ ЕАД чрез Нотариална покана на лечебното заведение, като е обжалвана от ЛЗ по реда на Административнопроцесуалния кодекс в законоустановения 14-дневен срок. В ЦУ на НЗОК е постъпила жалба от 13.04.2021 г. срещу Писмена покана за неоснователно получени суми с № РД-25ПП-25/01.03.2021 г. от МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ЛОЗЕНЕЦ“ ЕАД.
Образувано е административно производство с № 4093/2021 г. по описа на Административен град второ отделение, 68 състав и е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 13.10.2021 г
II. След постъпили нови сигнали от граждани със заповед № РД-25-199/05.04.2021 г. и видоизменена със заповед №РД-25-215/09.04.2020г. на Управителя на НЗОК е образувана нова проверка в „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ЛОЗЕНЕЦ“ ЕАД със задача: „Контрол по изпълнение на договора на лечебното заведение за оказване на болнична медицинска помощ в съответствие с НРД за медицинските дейности за 2020-2022 г. и проверка по сигналите“
В деловодството на болницата е входирано писмо, с което е поискано да бъде предоставена необходимата медицинска документация.
С писмо, подписано от Директора на лечебното заведение, е информиран проверяващият екип, че изисканата документация е предоставена на Прокуратурата на Република България без да е предоставен документ /писмо, приемно-предавателен протокол/, удостоверяващ предаването им.
Във връзка с непредоставянето на изисканата документация и заявеното от страна на директора на лечебното заведение обстоятелство е изпратено писмо до Софийска районна прокуратура с молба да ни уведомят дали е изискана и предоставена гореописаната медицинска документация (истории на заболяването и др.) в оригинал от лечебното заведение за болнична медицинска помощ „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ЛОЗЕНЕЦ“ ЕАД.
В отговор от СРП е потвърдено, че медицинската документация е иззета от лечебното заведение във връзка с работата по предварителна проверка.
Към настоящия момент в хода на повторната проверка са констатирани нарушения и получени суми без правно основание, които ще бъдат отразени в Протокол от проверката и Протокол за неоснователно получени суми след приключването й.
За резултатите от извършените проверки е уведомено Министерството на здравеопазването, като са предоставени в цялост материалите от проверката по т. I

{module title="Subscribe"}{module title="Анкета"}

Подобни статии