ПОЛИТИКА

Новата храна в Европейския съюз

Новата храна в Европейския съюз

Един Регламент на Европейската комисия разбуни духовете през изминалата седмица. Разрешава се продажбата и използването като храна на ларви от някои насекоми.

Имам пред вид публикувания на 6 януари 2023 г. в Официален вестник на Европейския съюз и влязъл в сила на 26. 01.2023 г. Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/58 на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на замразени, под формата на паста, сушени и прахообразни форми на ларви на Alphitobius diaperinus (малък мрачник) като нова храна и за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2470.
Понятието „нова храна“ обаче не е ново. То се утвърди още през 2015 г. чрез Регламент (ЕС) 2915/2283 на Европейския парламент и на Съвета относно новите храни, който дойде на мястото на други предходни изменени и отменени регламенти.
Основното положение, което следва от правната уредба, осъществена на ниво регламенти, обаче, е че на пазара на ЕС могат да се пускат само новите храни, които са разрешени и включени в списъка на Съюза за новите храни. Този списък се изготви след като през 2017 г. беше приет Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2470 на Комисията по силата на Регламент (ЕС) 2015/2283.
Характерно за регламентите като източник на право, е, че са задължителни за всички адресати и имат непосредствено действие. Не се налага парламентите в държавите членки да приемат закони, които да възпроизвеждат тяхното съдържание.
Друга особеност на правната уредба е, че, за да се пусне нова храна на пазара, се налага Европейската комисия да разреши ползването й, по начало като хранителна добавка. За да се издаде разрешение производителят подава заявление до Комисията и иска лаврите на малкия мрачник да получат разрешение да бъдат пуснати като замразени, под формата на паста, сушени и прахообразни (смлени) форми за да се използват като хранителна съставка в редица хранителни продукти за населението като цяло и в прахообразна форма в хранителни добавки.
С регламента се осигурява още и защита на научните данни на производителя – заявител, приложени към заявлението до Комисията и отнасящи се до състава на новата храна, резултатите от нейното изследване за стабилност, за токсичност и т.н.Преди да издаде разрешението Комисията получава оценката на Европейския орган за безопасност на храните за ново предложената храна, която се съдържа в научно становище „Безопасност на замразени и изсушени чрез замразяване форми на ларвите на малкия мрачник като нова храна“. Органът е приел, че в предложената форма и употреба при предложените условия ларвите са безопасни за употреба и отговарят на условията за пускането им на пазара. В същото време становището съдържа препоръка да се направят допълнителни изследвания относно алергенността на ларвите, които органът не изключва по отношение на лица, които са алергични към ракообразни и акари. Евентуалните рискови обстоятелства трябва да бъдат отразени върху етикетите на новата храна и да се забрани консумацията им в прахообразна форма от лица под 18 години, като за тази цел потребителите трява да се информират за това посредством етикетирането им.
Разрешението за употреба се издава само на производителя – заявител и то само за новата храна с посочените съставки и в посочените форми. Разрешението е ограничено по време – само за петгодишен период от влизане в сила на настоящия регламент.
Всичко това дава основание Комисията да разреши на първо място пускането на пазара в рамките на Съюза на замразени, под формата на паста, сушени и прахообразни форми на ларви на Alphitobius diaperinus (малък мрачник).
Замразените, под формата на паста, сушените и прахообразните форми на ларвите на Alphitobius diaperinus се включват в списъка на Съюза на новите храни, установен в Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2470.
На второ място приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2470 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.
На трето място, за срок от пет години, считано от датата на влизане в сила на настоящия регламент, пускането на пазара в рамките на Съюза на новата храна, посочена в регламента, се разрешава само на дружеството Ynsect NL B.V (9), освен ако последващ заявител получи разрешение за тази нова храна, без да се позовава на научните данни, защитени съгласно член 3, или със съгласието на Ynsect NL B.V.
На четвърто място научните данни, съдържащи се в досието на заявлението и отговарящи на условията, определени в член 26, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2015/2283, не могат да се използват в полза на последващ заявител за срок от пет години, считано от датата на влизане в сила на настоящия регламент, без съгласието на Ynsect NL B.V.
В заключение може да се констатира, че пускането на пазара на храна, характеризираща се със своята необичайност и екзотичност, е защитено на най-високо правно ниво. Обстоятелството, че нейното ползване от гражданите на държавите членки се разрешава от Европейската комисия, след спазването на строго регламентирана процедура на проверка на състава и действието й върху човешкия организъм, говори за висша форма на защита на живота и здравето на хората и създава усещането за безопасност при нейната употреба. От друга страна, следва да се има предвид, че ако някой претъпи увреждане след нейната консумация, може да се търси отговорност не само от производителя, но и от ЕК, която е разрешила ползването на въпросната храна.
Проф. д-р Поля Голева

Хареса ли ви тази статия? Ако не искате да пропуснете някоя, абонирайте се за нашия бюлетин.

Подобни статии